1. DEFINICJE.
Administrator:
 Batela K.Rutkowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zaruby 9/68. NIP: 781-121-33-54

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy pod adresem domeny villanostalgia.pl, do którego stosuje się niniejszą Politykę.

Użytkownik – Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU. 
     W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub dokonywanie transakcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU 
VILLANOSTALGIA.PL.
     Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta lub profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora.

     Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora, tzw. logach systemowych. Informacje przetwarzane są głównie w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza te dane również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.REJESTRACJA W SERWISIE VILLANOSTALGIA.PL.
     Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane (wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie) podane dane można w każdym momencieusunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.mokkamint.pl (dalej „Serwis”).
Dane te są potrzebne w szczególności do:
- zarejestrowania się w Serwisie
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

- przesyłanie newslettera

Rodzaj danych
Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się w Serwisie:
- imię i nazwisko
- adres e-mail
2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
     Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzane są za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia

- zarejestrowanie się w Sklepie
- korzystanie z usług Sklepu
- dokonanie zakupów w Sklepie
- otrzymywanie informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA.
     Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

W każdej chwili (bez podawania przyczyny) może Użytkownik wycofać swoją zgodę. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie a dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dokonane dotychczas czynności.

W każdej chwili (bez podawania przyczyny) można żądać abyśmy usunęli twoje dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

W każdej chwili można wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych Użytkownika zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie, a dane nie będą przez nas przetwarzane.

Można zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z decyzją Użytkownika. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili można zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali dane osobowe Użytkownika. Można to również zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: TWOJE DANE.

Można żzaądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika.

Mamy obowiązek poinformować Użytkownika, nie później niż, w ciągu 30 dni od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe przechowywane są do czasusunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Użytkownikaa także w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych lub zażądania ich usunięcia.
W naszy
m systemie pozostaną informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

8. ODBIORCY DANYCH.
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH.

- dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny,
- dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
- Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
- Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy p
rzetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH.
     Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. Wiadomości e-mail na adres: sklep@mokkamint.pl
2. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie


11. INFORMACJE HANDLOWE -NEWSLETTER.
     Istnieje możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera Cię o nowościach, promocjach czy wyprzedażach. Możesz w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@mokkamint.pl

12. COOKIES – ciasteczka.
     Serwis używa plików „cookies". Cookies to pliki umożliwiające urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartphonetablet etc) zapamiętywanie konkretnychinformacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej(Chrome, Firefox, internet Explorer, etc). Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

12. PORTALE SPOŁCZENOŚĆIOWE.
     Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil villanostalgia.pl prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. 

Nie jest nam znany cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

13. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI.
     Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.